تصویر پریلودر را ذخیره کنید

0%

https://farsan360.com/wp-content/uploads/2020/05/blog-header-bg-min-1.png

برنامه های قیمت گذاری

نقره ای
25 تومان
/ماه
حداکثر 5 گیگابایت
نقره ای
25 تومان
/ماه
حداکثر 5 گیگابایت
حرفه ای
50 تومان
/ماه
حداکثر 15 گیگابایت
حرفه ای
50 تومان
/ماه
حداکثر 15 گیگابایت
ویژه
80 تومان
/ماه
حداکثر 25 گیگابایت
ویژه
80 تومان
/ماه
حداکثر 25 گیگابایت
مبتدی
125 تومان
/سالانه
حداکثر 5 کاربر
مبتدی
125 تومان
/سالانه
حداکثر 5 کاربر
پیشرفته
200 تومان
/سالانه
حداکثر 55 کاربر
پیشرفته
200 تومان
/سالانه
حداکثر 55 کاربر
متوسط
225 تومان
/سالانه
حداکثر 15 کاربر
متوسط
225 تومان
/سالانه
حداکثر 15 کاربر
پایه
34 تومان
/سالانه
4 بسته
پایه
34 تومان
/سالانه
4 بسته
طلایی
45 تومان
/سالانه
10 بسته
طلایی
45 تومان
/سالانه
10 بسته
حرفه ای
65 تومان
/سالانه
21 بسته
حرفه ای
65 تومان
/سالانه
21 بسته
پایه
25 تومان
/ماه
حداکثر 10 وب سایت
پایه
25 تومان
/ماه
حداکثر 10 وب سایت
عادی
82 تومان
/ماه
حداکثر 30 وب سایت
عادی
82 تومان
/ماه
حداکثر 30 وب سایت
طلایی
125 تومان
/ماه
حداکثر 24 وب سایت
طلایی
125 تومان
/ماه
حداکثر 24 وب سایت
ویژه
35 تومان
آرامش فوق العاده
حرفه ای
135 تومان
آرامش فوق العاده
حرفه ای
حرفه ای
56 تومان
آرامش فوق العاده
ویژه
ویژه
73 تومان
آرامش فوق العاده